Canvas Guides (Thai)

จะใช้ MasteryPaths ในหน่วยการเรียนของบทเรียนได้อย่างไร

Updated

MasteryPaths ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์ คุณสามารถเปิดใช้งาน MasteryPaths เพื่อให้จัดสรรงานสำหรับบทเรียนอัตโนมัติตามคะแนนที่ได้สำหรับภารกิจก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้มีโอกาสมากมายในการพิสูจน์และพัฒนาความเชี่ยวชาญภายในบทเรียน

MasteryPaths จะอ้างอิงกับภารกิจที่ระบุความแตกต่าง,เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายสามารถจัดสรรไปยังผู้ใช้และกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายใน MasteryPaths ภารกิจจะถูกระบุความแตกต่างตามผู้เรียนแต่ละรายอัตโนมัติ และจะไม่ต้องมีการดำเนินการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้เกรดภารกิจผู้เรียนไปตามปกติ หลังจากให้เกรดภารกิจเริ่มต้นแล้ว (ทั้งด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ) คะแนนของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดรายการตามเงื่อนไขที่มีการจัดสรรในเส้นทางการเรียนรู้ เช่น เส้นทางการเรียนรู้อาจมีการกำหนดรายการไว้หนึ่งชุดสำหรับผู้เรียนที่ทำคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่า 70% และอีกชุดสำหรับผู้เรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่า 70% หากผู้เรียน A ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไปก็จะสามารถเข้าไปยังเพจ 1 เพจ 2 ภารกิจ 1 และภารกิจ 2 คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียน A ต้องอ่านรายละเอียดในเพจทั้งสองและทำภารกิจอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากผู้เรียน B ทำคะแนนได้น้อยกว่า 70% จะสามารถเข้าไปยังเพจ 1 เพจ 3 เพจ 4 และภารกิจ 1 คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียน B อ่านข้อมูลในเพจทั้งสามเพจและทำภารกิจที่กำหนดเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาดังกล่าว

ขณะจัดทำ MasteryPaths ภารกิจต้นทางและรายการบทเรียนที่ระบุความแตกต่างทั้งหมดควรมีการจัดทำไว้ และรายการระบุความแตกต่างควรมีการกำหนดไว้เป็นรายการตามเงื่อนไขก่อนทำการเผยแพร่บทเรียน

การให้เกรดแบบถ่วงน้ำหนัก

หากคุณใช้การให้เกรดแบบถ่วงน้ำหนักในบทเรียนของคุณ งานเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนอาจมีผลต่อเกรดรวมของผู้เรียน ทั้งนี้การคำนวณเกรดจะพิจารณาจากภารกิจที่มอบหมายให้กับและที่ดำเนินการโดยผู้เรียน ผู้เรียนจะไม่ถูกลงโทษใด ๆ สำหรับภารกิจที่ไม่ได้จัดสรรไว้สำหรับตน หากคุณกังวลเกี่ยวกับการผันแปรของเกรดที่ใช้ค่าคะแนน คุณอาจต้องพิจารณาภารกิจตามเงื่อนไขที่จัดสรรให้กับ MasteryPath แต่ละส่วน และพยายามปรับสมดุลยอดรวมการให้เกรดสำหรับแต่ละเส้นทาง นอกจากนี้คุณยังสามารถประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนและเพิ่มผู้เรียนเฉพาะรายไปยังภารกิจตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปรับปรุงเกรดให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

  • MasteryPaths ปัจจุบันเป็นคุณสมบัติแบบเลือกใช้ของบทเรียน เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยเรียนรู้วิธีการจัดการการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติในบทเรียน คุณสมบัติการใช้งานสำหรับบทเรียน
  • หากสถาบันของคุณใช้ระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS) และกำหนดวันครบกำหนดไว้สำหรับภารกิจ แสดงว่าปัจจุบันภารกิจใน MasteryPaths ที่จัดสรรให้กับผู้เรียนไม่มีการตรวจสอบ กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังขณะซิงค์ข้อมูลกับ SIS ของคุณ
  • หากบทเรียนของคุณมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากและ/หรือหาก MasteryPaths มีรายการตามเงื่อนไขที่เชื่อมโยงไว้เป็นจำนวนมาก ผู้เรียนอาจพบความล่าช้าก่อนที่จะถูกกำหนดเส้นทางให้
  • ปัจจุบัน MasteryPaths ไม่รองรับการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
  • รายการหน่วยการเรียนในส่วนของไฟล์ URL จากภายนอกและเครื่องมือจากภายนอกจะไม่สามารถใช้เป็นรายการภายใต้เงื่อนไขใน MasteryPaths
  • หากคุณเลือกที่จะแทรกเพจใน MasteryPaths เพจดังกล่าวจะสามารถสืบค้นได้จากใน MasteryPaths เท่านั้น และไม่สามารถสืบค้นจากเพจ เพจ (Pages) ของบทเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์โมดูล (Modules)

เพิ่มหน่วยการเรียนสำหรับบทเรียน

เพิ่มหน่วยการเรียนสำหรับบทเรียน

กระบวนการของ MasteryPath ปัจจุบันจะมาจากเพจ หน่วยการเรียน (Modules) ของบทเรียน ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดภารกิจต้นทางและรายการภายใต้เงื่อนไขให้กับ MasteryPath ภารกิจทั้งหมดสำหรับบทเรียนและเพจต่าง ๆ ควรมีการจัดทำไว้และเพิ่มไปยังหน่วยการเรียนเป็นรายการในหน่วยการเรียน สามารถจัดทำ MasteryPaths ได้จากโครงสร้างหน่วยการเรียนในบทเรียนปัจจุบันหรือในเนื้อหาบทเรียนใหม่

สามารถใช้การเยื้องรายการหน่วยการเรียนเพื่อช่วยในการกำหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนและเพื่อนำเสนอรายการให้ทราบว่ารายการใดมีเงื่อนไขภายใน MasteryPath

ภารกิจแบบให้เกรด การพูดคุยแบบให้เกรด หรือแบบทดสอบแบบให้เกรดสามารถใช้เป็นเนื้อหาต้นทางสำหรับ MasteryPath คะแนนเนื้อหาต้นทางของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดว่ารายการภายใต้เงื่อนไขรายการใดที่จะได้รับการจัดสรร

รายการบทเรียน ยกเว้นสำหรับแบบทดสอบฝึกหัดและแบบสอบถามแบบไม่ให้เกรดอาจถูกกำหนดเป็นรายการภายใต้เงื่อนไขใน Masterypath

หมายเหตุ:

  • จาก MasteryPaths เงื่อนไขเบื้องต้นและเงื่อนไขของหน่วยการเรียนจะไม่ใช้รายการภาคบังคับ แต่แนะนำให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนและสำหรับเส้นทางภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  • รายการหน่วยการเรียนในส่วนของไฟล์ URL จากภายนอกและเครื่องมือจากภายนอกจะไม่สามารถใช้เป็นรายการภายใต้เงื่อนไขใน MasteryPaths

อนุญาตเนื้อหาในเพจ

อนุญาตเนื้อหาในเพจ

เนื่องจากเนื้อหาในเพจไม่กำหนดให้ต้องมีการให้เกรด เพจเนื้อหาจึงไม่สามารถใช้เป็นเนื้อหาต้นทางและสามารถเพิ่มไปยัง MasteryPath เป็นเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องให้อนุญาตเพจไว้สำหรับ MasteryPaths ก่อนสามารถเพิ่มเป็นรายกาารภายใต้เงื่อนไข

เพิ่มรายการภายใต้เงื่อนไข

เพิ่มรายการภายใต้เงื่อนไข

MasteryPaths จะมาจากภารกิจที่มอบหมายให้กับทุกคน เช่น การทดสอบเบื้องต้นหรือภารกิจเตรียมความพร้อม  

เพจกำหนดค่า MasteryPaths ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขไปยังรายการเนื้อหาต้นทาง รายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขจะถูกเลือกจากรายการภายในหน่วยการเรียนที่คุณเพิ่มไปยังหน่วยการเรียนแล้ว จากนั้นรายการเหล่านี้จะถูกจัดสรรไปยังผู้เรียนเฉพาะรายผ่านกฎภายใต้เงื่อนไขในช่วงการให้คะแนนสามช่วง หลังจากให้เกรดภารกิจสำหรับเนื้อหาต้นทางแล้ว (ทั้งด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ) คะแนนของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดรายการตามเงื่อนไขที่มีการจัดสรรในเส้นทางการเรียนรู้

กำหนดรายการไปยัง MasteryPaths

กำหนดรายการไปยัง MasteryPaths

ตามค่าเริ่มต้น ภารกิจใน Canvas จะถูกจัดสรรให้กับทุกคน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนทั้งหมดจะสามารถดูภารกิจในเพจหน่วยการเรียน (Modules) ของตน หลังจากรายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขถูกเพิ่มไปยัง MasteryPath แล้ว จะต้องกำหนดภารกิจภายใต้เงื่อนไขไปยัง Mastery Paths ภารกิจใน MasteryPaths จะกำหนดภารกิจสำหรับการเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขเท่านั้น และภารกิจจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่คะแนนเนื้อหาต้นทางของตนอยู่ในช่วงที่เป็นการเผยแพร่ภารกิจภายใต้เงื่อนไขสำหรับตน

เผยแพร่รายการภายใต้เงื่อนไข

เผยแพร่รายการภายใต้เงื่อนไข

เมื่อคุณจัดทำ MasteryPaths สำหรับบทเรียนของคุณ ผู้เรียนจะเห็นเนื้อหาที่เพิ่มไปยังเพจหน่วยการเรียน (Modules) ของตนขณะสืบค้นเนื้อหาบทเรียน เมื่อบทเรียนเริ่มต้น ผู้เรียนจะสามารถเห็นรายการที่ถูกเผยแพร่และกำหนดไว้สำหรับทุกคนหรือที่กำหนดไว้สำหรับตนเองโดยเฉพาะ ในทางกลับกัน บทเรียนที่ไม่ได้ใช้ MasteryPaths จะแสดงเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยการเรียน แม้ว่าเนื้อหาจะถูกล็อคไว้

หลังจากให้เกรดภารกิจต้นทางของ MasteryPath แล้ว (ทั้งแบบอัตโนมัติผ่าน Canvas หรือด้วยตัวเองผ่าน SpeedGrader) รายการภายใต้เงื่อนไขจะแสดงอัตโนมัติในเพจ หน่วยการเรียน (Modules) ของผู้เรียนตามช่วงการให้คะแนนสำหรับรายการต้นทางดังกล่าว

หากช่วงการให้คะแนนภารกิจต้นทางของ MasteryPath มีตัวเลือก หรือ (Or) ผู้เรียนจะต้องเลือกรายการภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการเข้าร่วมก่อนดำเนินการต่อ

หมายเหตุ:

  • หากคุณกำหนดเงื่อนไขว่ารายการหน่วยการเรียนจะต้องดำเนินการตามลำดับ เมื่อผู้เรียนผ่าน MasteryPath ที่กำหนดว่าต้องให้เกรดเอง รายการหน่วยการเรียนที่ตามมาทั้งหมดจะถูกล็อคสำหรับผู้เรียนจนกว่าจะมีการให้เกรด MasteryPath
  • หากคุณปรับเกรดภารกิจต้นทางหลังจากผู้เรียนเลือกตัวเลือก MasteryPath แล้ว การปรับเกรดดังกล่าวจะทให้ผู้เรียนอยู่ในช่วงรายการภายใต้เงื่อนไขอื่น และจะต้องทำรายการตามเงื่อนไขดังกล่าวใน MasteryPath ที่มีการจัดสรรใหม่ก่อนเข้าสู่หน่วยการเรียน

ดูภารกิจในเส้นทางสำหรับผู้เรียน

ดูภารกิจในเส้นทางสำหรับผู้เรียน

เมื่อผู้เรียนได้รับการจัดสรรหรือเลือกรายการภายใต้เงื่อนไข ภารกิจภายใต้เงื่อนไขจะเพิ่มชื่อผู้เรียนอัตโนมัติไปยังภารกิจเป็นการระบุความแตกต่างสำหรับผู้เรียนดังกล่าว

ดูรายการแยกย่อยของ MasteryPath

ดูรายการแยกย่อยของ MasteryPath

หลังจากผู้เรียนเข้าร่วมในรายการเนื้อหาต้นทางสำหรับ MasteryPath คุณสามารถดูรายการแยกย่อยสำหรับ MasteryPath ได้ ช่วงการให้คะแนนแต่ละช่วงจะมีลิงค์แสดงจำนวนผู้เรียนในแต่ละช่วง คุณสามารถคลิกที่ชื่อผู้เรียนในช่วงดังกล่าว ดูผลงานจัดส่งเนื้อหาต้นทางและคะแนนของผู้เรียน และส่งข้อความไปยังผู้เรียน

Previous Article จะเพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นไปยังหน่วยการเรียนได้อย่างไร
Next Article จะใช้เพจผลลัพธ์ในบทเรียนได้อย่างไร