Canvas Guides (Thai)

ฉันจะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของบทเรียนโดยใช้ UI ความพร้อมใช้งานของบทเรียนแบบคลาสสิก (Classic Course Availability UI) ได้อย่างไร

Updated

หากการเข้าร่วมบทเรียนหรือฟิลด์วันที่ของบทเรียนแสดงแตกต่างกัน สถาบันของคุณอาจเปิดใช้งาน UI ความพร้อมใช้งานของบทเรียนใหม่ (New Course Availability UI) ไว้ UI ความพร้อมใช้งานของบทเรียนใหม่ (New Course Availability UI) จะเข้ามาแทนที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบคลาสสิกในเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันที่ของบทเรียนโดยการใช้ UI ความพร้อมใช้งานของบทเรียนใหม่ (New Course Availability UI)

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนจะรับช่วงวันที่ของเทอมที่กำหนดไว้สำหรับทั้งสถาบันของคุณ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้สอน คุณอาจต้องเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของบทเรียนของคุณ วันที่อาจสั้นกว่าหรือทับซ้อนกับวันที่ของเทอม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเข้าไปที่แผนผังโครงสร้างการแสดงบทเรียนของผู้เรียนและการเข้าร่วมบทเรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟ

จำกัดวันที่เข้าร่วมของผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้เรียนเข้าร่วมในบทเรียนเฉพาะในช่วงวันที่ของบทเรียนที่ระบุได้หรือไม่โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) การเข้าร่วมหมายความว่าผู้เรียนสามารถส่งภารกิจ โพสต์การพูดคุยอัพโหลดไฟล์ หรือมีส่วนร่วมในภารกิจตามการดำเนินการอื่น ๆ ภายในบทเรียน หากคุณจำกัดให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะในช่วงวันที่ของบทเรียนที่กำหนด บุคคลเหล่านี้จะสามารถตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน สืบค้นเนื้อหาบทเรียนและดูเนื้อหาได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าจะถึงวันแรกของบทเรียน เมื่อบทเรียนสิ้นสุดลง บทเรียนจะอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียว

วันที่บอกล้างบทเรียน

วันที่บอกล้างบทเรียนจะถูกจัดทำขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด (ต้องระบุวันที่ทั้งสอง) หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) ในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้เรียนจะสามารถเข้าร่วมในบทเรียนก่อนและหลังวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และวันที่เข้าร่วมจะถูกกำหนดโดยวันที่ของเทอมเสมอ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแผงข้อมูล

ช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) ยังอาจมีผลต่อบทเรียนที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นรายการโปรดและแสดงอยู่ในแผงข้อมูล (Dashboard) หากบทเรียนมีวันที่บอกล้างและเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) ไว้ ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้หลังจากวันที่สิ้นสุดและบทเรียนจะถูกลบออกจากแผงข้อมูล (Dashboard)

นอกจากนี้ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) ไว้ บทเรียนจะยังคงแสดงในแผงข้อมูล (Dashboard) เป็นบทเรียนโปรดหลังจากวันที่สิ้นสุด เนื่องจากบทเรียนยังคงอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นบทเรียนที่ใช้งานอยู่ได้ บทเรียนจะไม่ถูกลบออกจนกว่าบทเรียนจะสิ้นสุดตามวันที่ของเทอม อย่างไรก็ตาม วันที่ของบทเรียนจะยังคงกำหนดการจัดสรรบทเรียนในรายการการลงทะเบียนในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตของผู้เรียนโดยไม่คำนึงถึงวันที่ของเทอม

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถดูเนื้อหาใด ๆ ในบทเรียนได้จนถึงวันที่เริ่มต้นบทเรียน ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ยังช่วยให้คุณสามารถจำกัดไม่ให้ผู้เรียนสืบค้นเนื้อหาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจำกัดการใช้งานบทเรียนทั้งหมดหลังจากสรุปบทเรียนแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดบทเรียนได้เฉพาะเมื่อการลงทะเบียนของคุณยังเปิดใช้งานอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของบทเรียนได้เมื่อการลงทะเบียนของคุณสิ้นสุดลงแล้วสำหรับบทเรียน

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

เปิดรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น

ตั้งค่าวันที่เริ่มบทเรียน

คลิกไอคอนปฏิทินเริ่มต้น [1] เลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับบทเรียน [2]

ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด

ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด

คลิกที่ไอคอนปฏิทิน สิ้นสุด [1] เลือกวันที่สิ้นสุดใหม่สำหรับบทเรียน [2]

ดูคำเตือนวันที่

หมายเหตุ:

จำกัดการเข้าร่วมของผู้เรียน

จำกัดการเข้าร่วมของผู้เรียน

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าร่วมบทเรียนนอกวันที่ของบทเรียน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมเฉพาะบทเรียนระหว่างวันที่เหล่านี้ (Students can only participate in the course between these dates) [1] การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เป็นการบอกล้างบทเรียนและแทนที่วันที่ของเทอม ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้ระหว่างวันที่ของบทเรียนเท่านั้นและบทเรียนจะอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวนอกวันที่ของบทเรียน

ช่องทำเครื่องหมายนี้มีผลกับบทบาทของผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์เท่านั้น บทบาทอื่น ๆ ทั้งหมดจะปรับตามวันที่ใช้งานของเทอม

หมายเหตุ:

  • วันที่บอกล้างบทเรียนจะถูกจัดทำขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน
  • หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้เรียนจะสามารถเข้าร่วมในบทเรียนก่อนและหลังวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และวันที่เข้าร่วมจะถูกกำหนดโดยวันที่ของเทอมเสมอ
  • หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) วันที่ของบทเรียนจะกำหนดการจัดสรรบทเรียนในรายการลงทะเบียนในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตสำหรับผู้เรียน

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งการใช้งานของผู้เรียนเพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้เรียนจากการดูบทเรียนของคุณก่อนวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด เมื่อเลือก บทเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้จากภายนอกกรอบวันที่สำหรับบทเรียน หากวันที่ของบทเรียนถูกปล่อยว่างไว้ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเหล่านี้จะถูกปรับใช้กับวันที่สำหรับเทอม

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรายละเอียดบทเรียน (Update Course Details)

Previous Article จะกำหนดรายละเอียดสำหรับบทเรียนได้อย่างไร
Next Article จะแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาสำหรับบทเรียนได้อย่างไร