Canvas Guides (Thai)

ฉันจะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังบทเรียน กลุ่มและไฟล์ผู้ใช้ใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเอกสาร ภาพ และไฟล์สื่อที่จัดเก็บไว้ในบทเรียน กลุ่มหรือไฟล์ผู้ใช้ของคุณ หากคุณใช้ Rich Content Editor ในบทเรียน คุณสามารถสืบค้นไฟล์ใน ไฟล์บทเรียน (Course Files) และโฟลเดอร์ ไฟล์ของผู้ใช้ (User Files) หากคุณใช้ Rich Content Editor ในกลุ่ม คุณจะสามารถสืบค้นไฟล์ใน ไฟล์กลุ่ม (Group Files) และโฟลเดอร์ ไฟล์ผู้ใช้ (User Files)

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถตั้งค่าไฟล์เป็น ไม่แสดงให้กับผู้เรียนในไฟล์บทเรียน (Course Files) และลิงค์ไปยังไฟล์ดังกล่าวใน Rich Content Editor ผู้เรียนจะสามารถดูไฟล์ได้โดยการใช้ลิงค์ใน Rich Content Editor
  • จัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังไฟล์กลุ่ม โดยคุณจะต้องเปิด Rich Content Editor ภายในกลุ่ม

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ ALT+FN+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เลือกตำแหน่งลิงค์

แทรกลิงค์ที่แสดงชื่อของไฟล์ (เช่น Reading-Assignment.pdf) โดยคลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ของคุณตรงตำแหน่งใน Rich Content Editor ที่คุณต้องการให้ลิงค์ปรากฏขึ้น [1]

แทรกลิงค์ไปยังไฟล์สำหรับข้อความภายใน โดยเลือกข้อความสำหรับไฮเปอร์ลิงค์ของคุณ [2]

เปิดลิงค์บทเรียน

ดูลิงค์และไฟล์ทั้งหมดในไฟล์บทเรียนและไฟล์ผู้ใช้โดยคลิกที่ลูกศร ตัวเลือกลิงค์ (Link Options) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ลิงค์บทเรียน (Course Links) [2]

หากคุณเรียกใช้ Rich Content Editor จากภายในกลุ่ม ให้เลือกตัวเลือก ลิงค์ของกลุ่ม (Group Links) [3]

หมายเหตุ: ดูไอคอนลิงค์โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [4]

ดูการเพิ่มแถบรายการด้านข้าง

ดูการเพิ่มแถบรายการด้านข้าง

ตามค่าเริ่มต้น เพิ่มแถบรายการด้านข้าง (Add sidebar) จะแสดงลิงค์บทเรียน ดูบทเรียน กลุ่มหรือไฟล์ผู้ใช้ที่ใช้งานได้ทั้งหมดโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ เพิ่ม (Add) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ไฟล์ (Files) [2]

ดูไฟล์

เงื่อนไขสำหรับโปรเจคต์ของกลุ่ม: Biology 101

ดูไฟล์บทเรียนโดยคลิกที่ลิงค์ ไฟล์บทเรียน (Course Files) [1]

ดูไฟล์ผู้ใช้ของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ ไฟล์ของฉัน (My Files) [2]  

หากมีการใช้ Rich Content Editor ภายในกลุ่ม คุณสามารถเลือกไฟล์กลุ่มโดยการคลิกที่ลิงค์ ไฟล์กลุ่ม (Group Files) [3]

จัดเรียงไฟล์

จัดเรียงไฟล์

จัดเรียงไฟล์ที่แสดงจากภาพ เอกสารหรือประเภทไฟล์สื่อโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ทั้งหมด (All) [1] แล้วเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการจัดเรียง [2]

จัดเรียงไฟล์

จัดเรียงไฟล์ที่แสดงตามวันที่เพิ่มหรือตามลำดับตัวอักษรโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ วันที่เพิ่ม (Date Added) [1]

ค้นหาไฟล์โดยกรอกชื่อไฟล์ในฟิลด์ ค้นหา (Search) [2] คุณต้องกรอกอักขระอย่างน้อยสามตัวเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาปรากฏขึ้น

เลือกไฟล์

ดูและจัดเรียงไฟล์

คลิกที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงใน Rich Content Editor

หมายเหตุ: ข้อความจะกะพริบก่อนเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงค์

ดูลิงค์

ดูลิงค์ที่แสดงชื่อของไฟล์ [1] หรือข้อความไฮเปอร์ลิงค์ [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ:

  • ภารกิจ การพูดคุย เพจ และเพจรายละเอียดแบบทดสอบจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)
  • เพจหลักสูตร (Syllabus) จะแสดงปุ่ม อัพเดตหลักสูตร (Update Syllabus)
  • การตอบกลับการพูดคุยจะแสดงปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา ดูไฟล์ที่เชื่อมโยงโดยคลิกที่ลิงค์ [1]

ดาวน์โหลดไฟล์โดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด [2]

หมายเหตุ: ลิงค์ไปยัง URL จากภายนอกจะแสดงไอคอนเปิด [3]

Previous Article ฉันจะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังบทเรียนหรือเนื้อหากลุ่มใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร
Next Article ฉันจะอัพโหลดและผนวกภาพใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร