Canvas Guides (Thai)

ฉันจะคัดลอกเนื้อหาจากบทเรียน Canvas อื่นโดยการใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import) ได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาบทเรียน เช่น ภารกิจ หน่วยการเรียน เพจและการพูดคุยจากบทเรียน Canvas ก่อนหน้าไปยังบทเรียนที่มีอยู่ คุณมีสิทธิ์คัดลอกเนื้อหาจากบทเรียนที่คุณลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตผู้สอนเท่านั้น

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาลงในบทเรียนที่มีอยู่ได้ คุณสามารถที่จะคัดลอกเนื้อหาลงในเชลล์บทเรียนใหม่

หมายเหตุ:

  • การนำเข้าบทเรียนอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการนำเข้าเนื้อหาในคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับ Canvas
  • การนำเข้าบทเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หากคุณนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียนใหม่ แก้ไขเนื้อหาในบทเรียนใหม่ และนำเข้าเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้อีกครั้ง เนื้อหาที่นำเข้าจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาในปัจจุบัน
  • หากคุณคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือรวมค่าปรับตั้งบทเรียนไว้ในเนื้อหาที่เลือก นโยบายการโพสต์เกรดจากบทเรียนเดิมจะบอกล้างนโยบายการโพสต์เกรดในบทเรียนใหม่ วันที่เข้าร่วมจากบทเรียนเดิมจะบอกล้างวันที่เข้าร่วมในบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ ภารกิจที่นำเข้าจะเก็บนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจของตัวเองและวันที่เข้าร่วมไว้จากบทเรียนเดิม

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหา (Import Content) ไปยังปุ่มบทเรียน (Course) นี้

คลิกที่ลิงค์ นำเข้าเนื้อหาบทเรียน (Import Course Content)

เลือกประเภทเนื้อหา

นำเข้าเนื้อหาจาก Blackboard

จากเมนูแสดงรายการประเภทเนื้อหา (Content Type) เลือกตัวเลือก คัดลอกบทเรียน Canvas (Copy a Canvas Course)

ค้นหาบทเรียน

เลือกสถาบัน

จากเมนูแสดงรายการ การค้นหาบทเรียน (Search for a course) [1] ให้เลือกบทเรียนที่คุณต้องการเข้าใช้ บทเรียนจะถูกเรียงตามตัวอักษรตามเทอมล่าสุด นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะรวมบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว [2] ช่องทำเครื่องหมายรวมบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

ค้นหาบทเรียนด้วยชื่อ โดยกรอกชื่อในฟิลด์ ชื่อบทเรียน (Course Name) [3] คลิกชื่อของบทเรียนเมื่อปรากฎขึ้น

หมายเหตุ: หากคุณสามารถสืบค้นมากกว่า 100 บทเรียน เพจค้นหาจะแสดงเฉพาะฟิลด์ ชื่อบทเรียน (Course Name)

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเข้าหลังจากพิจารณาตัวเลือกที่เหลือสำหรับเพจ หลังจากเริ่มการนำเข้าเนื้อหา จะไม่สามารถเลิกการเลือกการนำเข้าได้  

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

เลือกบทเรียน

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import)

ดูงานในปัจจุบัน

อีเมลการแยกบทเรียน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

Previous Article จะคัดลอกบทเรียน Canvas ไปยังเชลล์บทเรียนใหม่ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะส่งออกบทเรียน Canvas ได้อย่างไร