Canvas Guides (Thai)

แบบทดสอบใหม่คืออะไร

Updated

แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เป็นเอนจินแบบทดสอบที่ผสานเข้ากับ Canvas เป็นเครื่องมือ LTI และมีผลแทนที่ฟังก์ชั่นแบบทดสอบเดิม ๆ ที่มีอยู่ใน Canvas ในปัจจุบัน

ผู้สอนสามารถใช้แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เพื่อจัดทำแบบทดสอบโดยใช้คำถามหลากหลายประเภท แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จะปรากฏเป็นภารกิจในเพจ ภารกิจ (Assignments) และสามารถทำสำเนาได้ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ภายในบทเรียน Canvas ของตน

รายงานสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) สถิติ การค้นหาแถวรายการและการทำหมายเหตุกำกับแถวรายการจะไม่สามารถใช้ได้ใน Canvas แบบเบต้า ผลลัพธ์ที่เพิ่มไปยัง Canvas ในเวอร์ชั่นเบต้าหลังจากรีเฟรชเวอร์ชั่นเบต้าจะไม่ปรากฏในเวอร์ชั่นเบต้าสำหรับ แบบทดสอบใหม่ จะต้องเพิ่มผลลัพธ์ไปยังส่วนการทำงานเพื่อจัดแสดงในเวอร์ชั่นเบต้า

แบบทดสอบใหม่ ไม่สามารถใช้ได้ใน Canvas สำหรับการทดสอบ

ผู้สอน

จัดทำแบบทดสอบ

จัดทำแบบทดสอบ

ผู้สอนสามารถใช้แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เพื่อจัดทำแบบทดสอบที่มีรายการหลากหลายประเภทเพื่อวัดขีดความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้โดยใช้ค่าปรับตั้งแบบทดสอบต่าง ๆ และปรับประสานเข้ากับผลลัพธ์ในระดับแบบทดสอบหรือคำถาม

ควบคุมการทำรายการของผู้เรียน

ควบคุมการทำรายการของผู้เรียน

ผู้สอนสามารถควบคุมการทำรายการของผู้เรียนและพิจารณาทบทวนคำตอบของผู้เรียนได้

ดูรายงาน

ดูรายงาน

แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จะมีรายงานแบบทดสอบสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้สอนเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งความเชี่ยวชาญสำหรับผลการเรียนรู้

ผู้เรียน

ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

ผู้เรียนสามารถเข้าไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้จากบทเรียน Canvas เพื่อทำแบบทดสอบ

ดูผลการทดสอบ

ดูผลการทดสอบ

ผู้เรียนสามารถดูผลลัพธ์ของตนเองได้จากแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ผลการทดสอบครอบคลุมทั้งคะแนนคำถามโดยรวมและแยกเฉพาะ และอาจรวมไปถึงผลตอบรับของผู้สอน

Previous Article แบบทดสอบคืออะไร
Next Article เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คืออะไร