Canvas Guides (Thai)

ผลลัพธ์ คืออะไร

Updated

ผลลัพธ์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและสาขาวิชาสามารถติดตามระดับความเชี่ยวชาญในบทเรียน ผู้ใช้สามารถนำเข้าบัญชี สถานะ และ มาตรฐานหลักทั่วไป ไปยังบัญชีและบทเรียน

ผลลัพธ์สำหรับบัญชีหรือบทเรียน

ผลลัพธ์สำหรับบัญชีหรือบทเรียน

ผลลัพธ์ช่วยให้ฝ่ายบริหารและสาขาวิชาสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้เรียนซึ่งชี้วัดผลโดยอาศัยเป้าหมายด้านการสอนและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การประเมินที่จัดทำเพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียนหรือเพื่อกำหนดให้ผู้เรียนแสดงออกให้เห็นถึงทักษะเฉพาะด้านจากกิจกรรมการเรียนรู้สามารถปรับประสานเข้ากับผลการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (และสามารถใช้สำหรับให้เกรดได้ในเวลาเดียวกัน)

ระบบให้เกรดผู้เรียนอัตโนมัติจะรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลความคืบหน้าของผู้เรียนสำหรับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจะถูกนำเสนอเป็นรายงานข้อมูลเพื่อช่วยในการปรับปรุงการเรียนการสอน ระบุตัวผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง และเพื่อสนับสนุนกระบวนการรับรอง แนวทางที่ปรับประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ช่วยลดภาระในการดำเนินการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมากโดยอาศัยกระบวนการประเมินแบบอัจฉริยะที่สามารถเวียนใช้ซ้ำในกระบวนการให้เกรด

ฉันควรใช้ ผลลัพธ์ เมื่อใด

ฉันควรใช้ ผลลัพธ์ เมื่อใด

ใช้ ผลลัพธ์ เพื่อ:

 • สร้างจุดสนใจสำหรับผู้เรียนสำหรับทักษะและกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในบทเรียนของคุณ (ค้นหาผลลัพธ์ในปัจจุบันหรือจัดทำรายการใหม่)
 • ปรับประสานแบบทดสอบและภารกิจเข้าด้วยกันสำหรับความเชี่ยวชาญแบบต่าง ๆ
 • เรียกใช้รายงานข้อมูลในระดับบัญชีผู้ใช้เกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนสำหรับความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้
 • ประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนโดยใช้วิธีการคำนวณ
 • ติดตามความคืบหน้าของผู้เรียนในผลการเรียนรู้หรือภาพรวมในสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้
 • ปรับประสานข้อมูลการรับรองหรือมาตรฐานหลักอื่น ๆ เข้ากับแผนการเรียนรู้ บทเรียน หรือการประเมินของผู้เรียน

วิธีการคำนวณ

ขณะที่ผู้ใช้จัดทำผลลัพธ์ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดวิธีการคำนวณหนึ่งในสี่วิธีที่ใช้สำหรับความเชี่ยวชาญของผู้เรียน: Decaying Average, n ครั้ง (n Number of Times), คะแนนล่าสุด (Most Recent Score) และ คะแนนสูงสุด (Highest Score) วิธีการคำนวณจะใช้ร่วมกันภายในสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้

สามารถกำหนดวิธีการคำนวณได้ขณะจัดทำผลลัพธ์สำหรับบทเรียนแบบกำหนดเอง (ผู้สอน) หรือจัดทำผลลัพธ์สำหรับบัญชีผู้ใช้แบบกำหนดเอง (ผู้ดูแลระบบ)

หมายเหตุ:

 • สำหรับผลลัพธ์ใหม่ที่จัดทำในอินเทอร์เฟซ Canvas ค่าการคำนวณเริ่มต้นคือ Decaying Average ยกเว้นหากมีการแก้ไขเป็นวิธีการคำนวณอื่น
 • สำหรับผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่จัดทำโดยใช้ API ผลลัพธ์ ส่วนการคำนวณเริ่มต้นจะกำหนดเป็น คะแนนสูงสุด แต่สามารถแก้ไขตามพารามิเตอร์ที่เหมาะสมได้
 • หากผู้ใช้นำเข้าผลลัพธ์แต่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขวิธีการคำนวณ วิธีการคำนวณจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • ผลลัพธ์สำหรับ Common Core จะคำนวณเป็น คะแนนสูงสุด เสมอ แต่วิธีการคำนวณสามารถแก้ไขได้โดยใช้ API ผลลัพธ์ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง

Decaying Average

Decaying Average

การคำนวณ Decaying Average จะคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับรายการประเมินทั้งหมดและถ่วงน้ำหนักผลงานจัดส่งล่าสุด (ปัจจุบัน) สำหรับภารกิจที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์กับผลลัพธ์นี้ในสัดส่วนที่สูงกว่า

คำว่า decaying average เดิมใช้เพื่อกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน: เมื่อส่วนการประเมินเพิ่มเติมถูกปรับใช้กับค่าในปัจจุบัน ค่า Decaying Average ก่อนหน้าจะถูกใช้เพื่อคำนวณค่า Decaying Average ใหม่ วิธีการนี้เป็นการถ่วงน้ำหนักการประเมินอย่างเท่าเทียมกันและคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยการเรียนรู้ตามช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม วิธีการของ Canvas จะซับซ้อนน้อยกว่าโดย Canvas จะคำนวณค่าเฉลี่ยการประเมินก่อนหน้าทั้งหมดและปรับใช้ค่าดังกล่าวเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์ถ่วงน้ำหนักแทนการใช้ค่า Decaying Average ก่อนหน้าที่อาจถูกเลือกใช้ในแบบเดิม ๆ

ตามค่าเริ่มต้น ค่า Decaying Average ของ Canvas กำหนดไว้ที่ 65/35 ซึ่งหมายความว่ารายการในปัจจุบันจะถูกถ่วงน้ำหนักที่ 65% และค่าเฉลี่ยของคะแนนผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกถ่วงน้ำหนักที่ 35% อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถระบุค่าระหว่าง 1% - 99% สำหรับเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน โดยคะแนนก่อนหน้าจะถูกถ่วงน้ำหนักตามส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว ค่าเฉลี่ยจะถูกปัดเศษเป็นทศนิยมตัวที่สอง หากมีผลลัพธ์เดียว คะแนนเดี่ยวดังกล่าวจะถูกจัดแสดง

เช่น ผู้เรียนมีรายการปรับประสานพร้อมคะแนนที่ 4, 3, 2 และ 5 (คะแนนเรียงตามลำดับเวลาจากเก่าสุดไปใหม่สุด) หากรายการปัจจุบันถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 65% สำหรับส่วนความเชี่ยวชาญ คะแนนก่อนหน้าจะถูกถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 35%

 • คะแนนในปัจจุบัน: 5
 • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนหน้าซ (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • คะแนนที่คำนวณได้: 5 (.65) + 3 (.35) = 3.25 + 1.05 = 4.3

n ครั้ง

n ครั้ง

วิธีการคำนวณ n ครั้ง ต้องอาศัยจำนวนครั้งที่เป็นเกณฑ์พิจารณาสำหรับระดับความเชี่ยวชาญตามที่กำหนดหรือมากกว่า และจำนวนรายการปรับประสานที่จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดก่อนทำการคำนวณ คะแนนใด ๆ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญจะไม่ถูกนำมาคำนวณ

ผู้ใช้สามารถระบุองค์ประกอบความเชี่ยวชาญได้ 1 ถึง 10 รายการ

เช่น ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญ 2 ครั้งและมีคะแนนความเชี่ยวชาญที่ 5 หากผู้เรียนทำคะแนนได้ 1, 3, 2, 4, 5, 3 และ 6 เฉพาะคะแนนที่เท่ากับ 5 และ 6 เท่านั้นที่จะถูกนำไปคำนวณ

 • คะแนนเฉลี่ยของรายการที่ผ่านเกณฑ์: 5 + 6 = 11
 • คะแนนที่คำนวณได้: 11 / 2 = 5.5

คะแนนล่าสุด

คะแนนล่าสุด

วิธีการคำนวณ คะแนนล่าสุด (Most Recent Score) จะเลือกจากคะแนนล่าสุดของรายการประเมินทั้งหมด

คะแนนสูงสุด

คะแนนสูงสุด

วิธีการคำนวณ คะแนนสูงสุด จะเลือกจากคะแนนที่สูงที่สุดของรายการประเมินทั้งหมด

คะแนนความเชี่ยวชาญสำหรับผลลัพธ์

คะแนนความเชี่ยวชาญสำหรับผลลัพธ์

หากตัวเลือกคุณสมบัติ ระดับความเชี่ยวชาญตามผลลัพธ์ในระดับบัญชีและบทเรียน (Account and Course Level Outcome Mastery Scale) ถูกเปิดใช้งานไว้สำหรับบัญชีของคุณ คุณจะสามารถกำหนดระดับคะแนนความเชี่ยวชาญสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนความเชี่ยวชาญในบัญชีผู้ใช้หรือในบทเรียน

การคำนวณความเชี่ยวชาญของผลลัพธ์

การคำนวณความเชี่ยวชาญของผลลัพธ์

หากตัวเลือกคุณสมบัติ ระดับความเชี่ยวชาญตามผลลัพธ์ในระดับบัญชีและบทเรียน (Account and Course Level Outcome Mastery Scale) ถูกเปิดใช้งานไว้สำหรับบัญชีของคุณ คุณจะสามารถกำหนดการคำนวณความเชี่ยวชาญสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณความเชี่ยวชาญในบัญชีผู้ใช้หรือในบทเรียน

การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

หากตัวเลือกคุณสมบัติ ระดับความเชี่ยวชาญตามผลลัพธ์ในระดับบัญชีและบทเรียน (Account and Course Level Outcome Mastery Scales) และ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ถูกเปิดใช้งานไว้สำหรับบัญชีของคุณ เพจ ผลลัพธ์ (Outcomes) จะแสดงอินเทอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเปิดดูและจัดการผลลัพธ์

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ในบัญชีผู้ใช้หรือในบทเรียน

Previous Article หน่วยการเรียนคืออะไร
Next Article เพจคืออะไร