Canvas Guides (Thai)

จะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับบัญชีผู้ใช้อย่างไร

Updated

คุณสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับผู้สอนเพื่อใช้กับสถาบันของคุณ ผู้สอนสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนระดับบัญชีผู้ใช้ไปยังภารกิจของตน ส่วนการพูดคุยแบบให้เกรด หรือแบบทดสอบของตน ผู้สอนยังสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของตนเองในบทเรียนของตน

เกณฑ์พิจารณาสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมช่วงคะแนนหรือค่าคะแนนเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบไม่มีคะแนนระบุ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้คะแนนโดยไม่มีค่าคะแนน

หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของเกณฑ์พิจารณาได้หลังจากเพิ่มไปยังเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

เพิ่มชื่อ

ตั้งชื่อ

จากฟิลด์ ชื่อ ให้เพิ่มชื่อสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว วิธีนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถระบุเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเชื่อมโยงกับภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรดหรือแบบทดสอบ

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์

แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมรายการเกณฑ์พิจารณาเริ่มต้นหนึ่งรายการ แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์พิจารณาโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข

หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของเกณฑ์พิจารณาได้หลังจากเพิ่มไปยังเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว หากคุณต้องการแสดงเกณฑ์ไว้ที่ลำดับใดโดยเฉพาะ คุณจะต้องกำหนดลำดับที่ต้องการไว้

กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียดอย่างย่อสำหรับเกณฑ์ในฟิลด์ รายละเอียด [1] เพิ่มรายละเอียดที่ยาวกว่านี้เข้ากับเกณฑ์ที่ต้องการ แล้วกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม [2] รายละเอียดที่ยาวกว่านี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณา  คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์ [3]

แก้ไขค่าคะแนนรวม

แก้ไขค่าคะแนนรวม

คะแนนประเมินเกณฑ์การให้คะแนนจะปรับเริ่มต้นเป็น 5 คะแนน โดยจะได้รับ 5 คะแนนสำหรับคะแนนเต็มและ 0 คะแนนกรณีไม่ได้คะแนน

หากคุณต้องการปรับค่าคะแนนรวมของเกณฑ์นี้ ให้กรอกจำนวนคะแนนในฟิลด์ คะแนน [1] คะแนนประเมินแรก (คะแนนเต็ม) จะทำการอัพเดตค่าคะแนนรวมใหม่และคะแนนประเมินส่วนเพิ่มจะถูกปรับตามความเหมาะสม [2]

เลือกช่วง

เลือกช่วง

ตามค่าเริ่มต้น คะแนนประเมินเกณฑ์การให้คะแนนจะถูกจัดทำเป็นค่าคะแนนแยกเฉพาะ หากต้องการจัดทำเป็นช่วงคะแนนแทน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ช่วง [1] ช่วง ใช้เพื่อกำหนดคะแนนประเมินสำหรับตัวเลือกช่วงคะแนนแทนการกำหนดค่าคะแนนใดโดยเฉพาะ

ขณะเปิดใช้งาน คะแนนประเมินแรก (คะแนนเต็ม) จะแสดงค่าคะแนนทั้งหมดสำหรับรูปแบบช่วงคะแนน [2] แต่ละคะแนนประเมินจะมีค่าคะแนนสูงสุดและต่ำสุดกำหนดไว้ ค่าสูงสุดจะถูกกำหนดเป็นค่าคะแนนสำหรับแต่ละส่วนคะแนนประเมิน

ช่วงเกณฑ์จะใช้ลักษณะเดียวกันกับคะแนนประเมินแบบคะแนนแยกเฉพาะ ยกเว้นสำหรับการแสดงค่าเป็นช่วง เช่น ช่วงที่ครอบคลุมคะแนนสูงสุดห้าคะแนนและขั้นต่ำสามคะแนนจะถูกกำหนดค่าคะแนนเต็มที่ห้าคะแนน

เพิ่มคะแนนประเมิน

เพิ่มคะแนนประเมิน

เพิ่มคะแนนประเมินใหม่สำหรับเกณฑ์นี้โดยคลิกที่ไอคอน เพิ่ม

อัพเดตคะแนน

อัพเดตคะแนน

ในหน้าต่าง แก้ไขคะแนนประเมิน ให้กรอกรายละเอียดเกณฑ์คะแนนประเมิน

ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์คะแนนประเมินใหม่จะแสดงค่าคะแนนระหว่างสองช่วงใช้งาน [1] แก้ไขค่าคะแนนสำหรับคะแนนประเมินโดยกรอกค่าคะแนนใหม่ในฟิลด์ คะแนนประเมิน คะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็ม (1, 5, 10) หรือทศนิยม (0.3, 0.5, 2.75)

จากฟิลด์ ชื่อคะแนนประเมิน [2] ให้กรอกชื่อสำหรับคะแนนประเมิน

จากฟิลด์ รายละเอียดคะแนนประเมิน [3] ให้กรอกรายละเอียดสำหรับคะแนนประเมิน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตคะแนนประเมิน [4]

อัพเดตคะแนนประเมิน

อัพเดตคะแนนประเมิน

หากเปิดใช้ค่าเป็นช่วงไว้ ฟิลด์ คะแนนประเมิน จะแสดงค่าคะแนนระหว่างสองช่วงใช้งาน แก้ไขค่าคะแนนสำหรับคะแนนประเมินโดยกรอกค่าคะแนนใหม่ในฟิลด์ คะแนนประเมิน

ค่าคะแนนสำหรับคะแนนประเมินเป็นช่วงควรเป็นจำนวนเต็ม

จัดการเกณฑ์

จัดการเกณฑ์

แก้ไขคะแนนประเมินโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] การแก้ไขค่าคะแนนประเมินเฉพาะจะมีผลต่อค่าคะแนนเต็มสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว หากคุณปรับค่าคะแนนประเมินใด ๆ ค่าคะแนนประเมินทั้งหมดจะปรับเปลี่ยนและทำให้มีค่าคะแนนอัพเดตสำหรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลบคะแนนประเมินโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2] คุณไม่สามารถลบคะแนนประเมินลำดับแรกและลำดับสุดท้ายสำหรับเกณฑ์พิจารณาได้

ลบเกณฑ์พิจารณาทั้งหมดโดยคลิกที่ไอคอน ลบ สำหรับเกณฑ์ดังกล่าว [3]

เพิ่มเกณฑ์

เพิ่มเกณฑ์

เพิ่มเกณฑ์อื่นโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเกณฑ์ [1] จัดทำเกณฑ์ใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก เกณฑ์ใหม่ [2] ทำสำเนาเกณฑ์ในปัจจุบันโดยคลิกที่ชื่อเกณฑ์ที่คุณต้องการทำสำเนา [3]

ค้นหาผลลัพธ์เพื่อปรับประสานเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวโดยคลิกที่ลิงค์ ค้นหาผลลัพธ์ [4]

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขผลลัพธ์ได้โดยตรงในเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] ลบเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

Previous Article จะเพิ่มบทบาทระดับบทเรียนไปยังเพจสิทธิ์อนุญาต (Permissions) ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะปรับประสานผลลัพธ์กับเกณฑ์การให้คะแนนในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร