Canvas Guides (Thai)

โครงสร้างแบบลำดับชั้นสำหรับบัญชี Canvas คืออะไร

Updated

บัญชีเทอมและบัญชีย่อยเป็นหน่วยโครงสร้างภายใน Canvas ทุก ๆ ส่วนการทำรายการของ Canvas มีโอกาสที่จะมีลำดับโครงสร้างทางบัญชีและบัญชีย่อย แต่จะเริ่มต้นจากหนึ่งบัญชี (อ้างอิงเป็นบัญชีราก) บัญชีผู้ใช้ประกอบไปด้วยบัญชีย่อย บทเรียนและกลุ่มย่อย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มได้ด้วยตนเองใน Canvas ผ่าน API หรือผ่านการนำเข้า SIS

ดูลำดับโครงสร้าง

ดูลำดับโครงสร้าง

สถาบันสามารถจัดทำโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสถาบันมากที่สุด ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบอาจถูกมอบหมายไปยังบัญชีย่อยที่มีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในระดับบัญชีผู้ใช้ได้

สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้ในเบื้องต้นจะกำหนดโดยผู้ดูแลระบบบัญชีรากและต่อเนื่องไปตามลำดับโครงสร้างจากบนลงล่างเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชีย่อยสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีสำหรับบัญชีย่อยของตน ผู้ดูแลระบบในบัญชีเดียวมีสิทธิ์อนุญาตการจัดการภายในบัญชีดังกล่าว รวมทั้งบัญชีย่อยของบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถย้ายบทเรียนภายในบัญชีย่อยได้แต่ไม่สามารถย้ายบทเรียนระหว่างบัญชีย่อยได้ เว้นแต่จะเป็นผู้ดูแลบัญชีหลักของบัญชีย่อยแต่ละบัญชีด้วย

ค่าปรับตั้งสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขได้ หรือในกรณีของสิทธิ์อนุญาต จะสามารถบอกล้างได้ในบัญชีย่อย ยกเว้นในส่วนของเทอม (Terms) การนำเข้า SIS (SIS imports) การตรวจรับรอง (Authentication) และค่าปรับตั้งทางบัญชีอื่น ๆ บางตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้ระดับบัญชีได้จากเอกสาร PDF สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้ใน Canvas

ดูบัญชีย่อย

บัญชีย่อยมักจะใช้เพื่อจัดการสิทธิ์อนุญาตและลำดับโครงสร้างภายในสถาบัน สถาบันหลายแห่งตั้งค่าโครงสร้างบัญชีย่อยที่ตรงกับ SIS หรือระบบการลงทะเบียนของตน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำบัญชีย่อยสำหรับแต่ละวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยหรือสำหรับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ บัญชีย่อยสามารถจัดทำได้ภายในบัญชีย่อย เช่น เมื่อวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ที่แบ่งเป็นแผนงานหรือสำนักที่แยกย่อยออกเป็นเกรดต่าง ๆ และแบ่งย่อยเป็นวิชาเฉพาะ

ดูบัญชีย่อย

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ Canvas รายอื่น ๆ และบทเรียนสามารถจัดสรรไปยังบัญชีย่อยได้ ผู้ใช้สามารถมีบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละบัญชีย่อย ตัวอย่างเช่น คณบดีของวิทยาลัยที่สอนบทเรียนที่สถาบันของตนสามารถถูกกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบในบัญชีของวิทยาลัยและรับมอบหมายบทบาทผู้สอนในบัญชีย่อย

บัญชีย่อยยังสามารถใช้เพื่อจัดทำและสืบค้นแถวคำถาม ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน รูปแบบการให้เกรด รายงานและข้อมูลวิเคราะห์

แม้ว่าเทอมจะไม่สามารถจัดทำได้ในบัญชีย่อย แต่สถาบันหลายแห่งสามารถจัดทำเทอมในระดับบัญชีรากที่สามารถใช้ได้โดยบัญชีย่อยเฉพาะ เพื่อให้แต่ละสถาบันมีวันที่ใช้งานที่แตกต่างกันได้

กำหนดโครงสร้างบัญชีตาม:

  • สาขาวิชาและวันที่ของเทอม ตัวอย่างเช่น: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฤดูใบไม้ร่วง 2012/ฤดูใบไม้ผลิ 2013/ฤดูร้อน 2013
  • สาขาวิชาและสาขาวิชาย่อย ตัวอย่างเช่น: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี
  • สาขาวิชาและสาขาวิชาย่อยและประเภทของบทเรียน ตัวอย่างเช่น: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา; ตัวต่อตัว/ผสมผสาน/ออนไลน์เต็มรูปแบบ
  • โรงเรียนตามด้วยระดับชั้น ตัวอย่างเช่น: โรงเรียน K12; เกรดหนึ่ง

ดูบทเรียนและกลุ่มย่อย

ดูบทเรียนและกลุ่มย่อย

บทเรียน (Courses) จะถูกเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อย [1] บทเรียนคือห้องเรียนเสมือนจริงที่มีเนื้อหาทั้งหมดและที่ที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้เรียนสามารถเรียนรู้และโต้ตอบกับผู้สอนและเพื่อนได้

กลุ่มย่อย (Sections) คือกลุ่มผู้เรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ [2] ขณะผู้ใช้ลงทะเบียนในบทเรียน ในความเป็นจริงผู้ใช้กำลังลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มย่อยของบทเรียนดังกล่าว สามารถจัดวางกลุ่มย่อยมากกว่าหนึ่งรายการในบทเรียน แต่จะไม่สามารถจัดวางกลุ่มย่อยภายในกลุ่มย่อยได้ กลุ่มย่อยทั้งหมดในบทเรียนจะใช้เนื้อหาเดียวกัน

ถ้าบทเรียนถูกสอนโดยผู้สอนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป กลุ่มย่อยสามารถอยู่ภายใต้บทเรียนเดียวได้หากมีการเพิ่มผู้สอนแต่ละคนในกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกกลุ่มย่อย

ตัวเลือกกลุ่มย่อย

แต่ละกลุ่มย่อยอาจมีวันครบกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับภารกิจ แบบทดสอบและการพูดคุย ตัวอย่างเช่น บทเรียนอาจมีกลุ่มย่อยที่กำหนดไว้สำหรับวันต่าง ๆ กันในสัปดาห์หรือในรูปแบบที่แตกต่างกัน (เช่นแบบออนไลน์และแบบเห็นหน้ากัน)

กลุ่มย่อยยังมีประโยชน์เมื่อผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ถูกจัดสรรให้ช่วยจัดการบทเรียนและดูแลการให้เกรดสำหรับการลงทะเบียนบทเรียนบางส่วน ภายใต้ SIS หรือการลงทะเบียนด้วยตัวเอง คุณสามารถจำกัดให้ผู้เรียนเห็นเฉพาะผู้เรียนในกลุ่มย่อยของตนเท่านั้น ผู้สอนยังสามารถจำกัดผู้เรียนได้ หากคุณอนุญาตให้ผู้สอนลงทะเบียนผู้ใช้ในบทเรียนของตนเองด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบและผู้สอนไม่สามารถห้ามไม่ให้กลุ่มย่อยสืบค้นเนื้อหาของบทเรียนได้ (เช่น ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) แบบทดสอบ (Quizzes) เป็นต้น) ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยใช้กลุ่มสำหรับแต่ละกลุ่มย่อย และการจัดสรรเนื้อหาไปยังกลุ่มเฉพาะที่ต้องการ

Next Article ฉันจะเพิ่มผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร